Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BABYCAP

(obowiązuje od dnia 1.11.2015)

I. Definicje stosowane w Regulaminie

1. Administrator/Sprzedający – Capeypharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-684) przy ul. Klaudyny nr 28C, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000569753, NIP 1182111785, REGON 362259810, e-mail: sklep@capeypharma.com, numer telefonu: 603-334-377

2. Podmioty współpracujące – podmioty, które współpracują z Administratorem jednorazowo lub periodycznie w Celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz plikach cookies.

3. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego Babycap.

4. Użytkownik Zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym Babycap i posiada unikalne konto użytkownika, chronione za pomocą loginu i hasła.

5. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca produkty i usługi w celu niezwiązanym z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.

6. Sklep Internetowy Babycap - zorganizowana struktura informatyczno-informacyjna podłączona z siecią Internet, stworzona przez Administratora, umożliwiająca korzystanie mechanizmów informatycznych oraz realizację operacji handlowych przez Internet, znajdująca się pod adresem internetowym babycap-sklep.pl lub babycap.sklep.pl

7. Usługi elektroniczne - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora.

8. Wyrób medyczny - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych narzędzie, urządzenie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby i upośledzenia czy badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego.

9. Kosmetyk - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach to substancja chemiczna lub mieszanina, przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie go w czystości, pielęgnowanie, ochrona itp.

10. Cele marketingowe - czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług Sprzedającego lub Podmiotów współpracujących, wykonywane różnymi technikami oddziaływania na odbiorcę.

11. Informacje handlowe - oznaczają każdą formę informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku Sklepu Internetowego Babycap.

12. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkowników Sklepu Babycap, której treścią jest przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na wskazany przez nich adres e-mail.

13. Utwór – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w szczególności wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.

14. Wizerunek - fizyczne cechy konkretnego człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację danej osoby wśród innych ludzi.

II. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Sklep Internetowy Babycap. Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Babycap oraz wprowadzania nowych produktów i usług do oferty, z tym, że zmiany te nie naruszają w żaden sposób praw Kupujących, którzy zawarli skuteczną umowę sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Sklep Internetowy Babycap przed dokonaniem tych zmian.

4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Babycap są nowe i spełniają najwyższe standardy jakości odpowiednie dla Kosmetyków i Wyrobów medycznych.

5. Regulamin normuje wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego od momentu złożenia zamówienia lub dokonania rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym Babycap.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z usługami realizowanymi pomiędzy Administratorem a Użytkownikami będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, w drodze negocjacji.

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

III. Realizacja zamówienia

Składanie zamówienia

1.Zamówienia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Babycap może dokonać Kupujący poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Dostęp do formularza zamówienia mają wszyscy Użytkownicy tj. Użytkownicy niezarejestrowani i Użytkownicy Zarejestrowani. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności i plikach cookies pod adresem www.babycap.sklep.pl babycap-sklep.pl.

2. Zamówienia na produkty i usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Babycap są przyjmowane począwszy od dnia 1 listopada 2015 r. bez żadnych ograniczeń czasowych 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów planowanych przerw technicznych o których Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem lub przerw technicznych wywołanych ewentualnymi awariami.

3. Zamówienie dokonuje się poprzez wybór produktu lub usługi na stronie Sklep Internetowego Babycap. Kupujący dokonuje następnie wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności. Kupujący oświadcza po złożeniu zamówienia, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego Babycap, zatwierdzając całe zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „KUP TERAZ / DODAJ DO KOSZYKA"

4. Oferta Sklepu Internetowego Babycap obejmuje pojedyncze produkty i usługi oraz pakiety produktów, w tym pakiet "Wyprawka maluszka". Aktualna oferta wraz ze szczegółowymi informacjami o oferowany produktach i usługach znajduje się na stronie Sklepu Internetowego Babycap.

5. Wszystkie produkty i usługi oferowane w ramach Sklepu Internetowego Babycap są dostępne, jednakże wyjątkowo może się zdarzyć, że w tym samym momencie zostaną zamówione przez kilku Kupujących, a liczba sztuk nie będzie wystarczająca do dostarczenia wszystkim żądanych produktów lub usług. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Kupującym przedstawiając propozycję rozwiązania. Strony uzgodnią sposób rozwiązania konkretnej sytuacji, z tym, że Kupujący zachowuje zarówno prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego zamówienia lub odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku podania przez Użytkownika w formularzu zamówienia danych niepełnych lub takich, które wzbudzają uzasadnione wątpliwości. O takim odstąpieniu Sprzedający powiadomi niezwłocznie Kupującego wraz z podaniem przyczyny takiej decyzji.

7. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zostaje zawarta skutecznie w chwili, w której Kupujący otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zamówienia lub przy rejestracji, w której określone będą istotne postanowienia umowy tj. rodzaj i ilość zamówionych produktów i usług, wartość zamówienia oraz sposób płatności wraz z danymi adresowymi Sprzedającego i Kupującego.

Warunki płatności

8. Wszystkie ceny produktów i usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego Babycap są wyrażone za pomocą polskich złotych i obejmują podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są doliczane do ceny całego zamówienia.

9. W sytuacji, gdy Kupujący nie opłaci zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, zamówienie takie zostaje automatycznie anulowane. W indywidualnych przypadkach należy się skontaktować ze sprzedającym wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@capeypharma.com

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A 

10. Dostępne formy płatności:

a. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

b. przelew na konto Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K

ALIOR BANK 50 2490 0005 0000 4600 2826 5132


Warunki dostawy11. Koszty przesyłki nie są wliczone w cenę oferowanych produktów i usług.

12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

13. Koszty przesyłki są co do zasady pokrywane przez Kupującego. Sprzedający poinformuje Użytkowników o promocjach tupu „darmowa dostawa”. Warunki promocyjnej dostawy zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie takiej promocji.

14. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski i Sprzedający nie wyraża zgody na wysyłkę za granicę.

15. Kupujący może wybrać jedną z następujących form przesyłki:

a. przesyłka kurierska – 14 zł,

b. odbiór osobisty w siedzibie firmy- Warszawa, ul. Klaudyny 28 C- po uprzednim umówieniu

16. W skład kosztów przesyłki wchodzą koszty odpowiedniego opakowania zamówionych produktów oraz koszty nadania przesyłki.

17. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego oraz w okresach świątecznych zamówienie może zostać wysłane z opóźnieniem, o którym Kupujący zostanie wcześniej powiadomiony.

Uszkodzona przesyłka

18. W razie widocznych uszkodzeń przesyłki, Kupujący jest proszony o sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera lub pracownika poczty oraz spisania stosownego protokołu. W razie stwierdzonych w ten sposób uszkodzeń przesyłki lub znajdujących się w niej produktów, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki i niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.

19. Jeżeli po przyjęciu przesyłki Kupujący stwierdzi uszkodzenia znajdujących się w niej produktów, proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym. Odpowiednie zastosowanie znajdują tu postanowienia odnoszące się po postępowania reklamacyjnego.

Odstąpienie od umowy

20. Każdy Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

21. Kupujący może zwrócić w przypadku pakietów produktów wyłączenie cały taki pakiet, łącznie ze wszystkimi dodatkami, także oferowanymi jako egzemplarze bezpłatne.

22. W ciągu 14 dni Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o takiej decyzji, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres sklep@capepyharma.com Kupujący ma obowiązek, najszybciej jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy, odesłać zamówienie na adres: ul. Klaudyny 28C, 01-684 Warszawie. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w tym terminie przesyłki u wybranego operatora pocztowego (decyduje data stempla).

23. Zwrot towaru powinien nastąpić w formie niezmienionej, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

24. Kwota pieniężna stanowiąca wartość zwracanego zamówienia wraz z kosztami przesyłki, zostanie przekazane Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób w jaki zostały przekazane Sprzedającemu. Wszystkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzgadniane ze Sprzedającym indywidualnie. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.

Ograniczenia zwrotu produktów

Sklep Internetowy Babycap oferuje produkty specjalnego przeznaczenia tj. wyroby medyczne i kosmetyki przeznaczone dla szczególnych odbiorców. Surowe normy bezpieczeństwa i higieny powodują, że nie w każdym przypadku będzie możliwy zwrot zamówionych produktów.

Zwrot wyrobów medycznych

25. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania.

Zwrot kosmetyków

26. Zwroty kosmetyków nie będą przyjmowane w następujących sytuacjach

a. produkty te mają krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedający informował Kupującego przy składaniu zamówienia,

b. produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Reklamacje

27. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisów kodeksu cywilnego.

28. Wszystkie oferowane w ramach Sklepu Internetowego Babycap produkty i usługi są objęte 2-letnią rękojmią obejmująca ewentualne wady fizyczne i prawne.

29. Reklamowany produkty wraz z dowodem zakupu i opisem wady należy odesłać na adres: Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K. ul. Klaudyny 28C, 01-684 Warszawie.

30. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Sprzedającego.

31. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, Kupującemu zostaną zwrócone koszty odesłania wadliwego towaru. W razie nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta łącznie z negatywnym stanowiskiem Sprzedającego wraz z uzasadnieniem.

32. Przy rozpatrywaniu reklamacji w przypadku nieuregulowania jej przebiegu w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji opinane w kodeksie cywilnym.

IV. Ochrona praw autorskich

1. Sklep Internetowy Babycap zawiera dokumenty, znaki towarowe i inne materiały, a zwłaszcza dźwięki, grafiki, zdjęcia i materiały wideo, chronione prawem autorskim. Wśród materiałów udostępnianych za pomocą Sklepu Internetowego Babycap znajdują się zarówno dokumenty chronione prawem autorskim na rzecz Administratora, a także inne, do których prawa posiadają Podmioty współpracujące, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym także umów licencyjnych.

2. Zawartość Sklepu Internetowego Babycap, w tym jego układ i treść, stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i tym samym podlega ochronie prawnej.

3. Żadna z części Sklepu Internetowego Babycap nie może być w jakikolwiek sposób kopiowana bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Każda, uzyskana w sposób legalny, kopia fragmentu Sklepu Internetowego Babycap, powinna być opatrzona stosowną informacją „Copyright © Sklep Internetowy Babycap”.

4. Użytkownicy mają możliwość przesyłania za pomocą strony Sklepu Internetowego Babycap utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Tym samym udzielają Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, nie podlegającej ograniczeniom czasowym i terytorialnym, licencji uprawniającej do eksploatacji utworu zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Tym samym Użytkownik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń w stosunku to Administratora w zakresie dozwolonych przez ustawę pół eksploatacji.

5. Utwór udostępniony przez Użytkownika może być wykorzystany przez Administratora w Celach marketingowych.

6. Użytkownik udostępniający w ramach Sklepu Internetowego Babycap utwór, oświadcza, że jest jego autorem i przysługuje mu prawo do dysponowania nim bez naruszania przez takie działanie praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższym oświadczeniem.

7. Na żądanie Użytkownika Administrator zaprzestaje korzystania z utworu na mocy powyższej licencji z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku, gdy skutki wykorzystania udostępnionych materiałów są nieodwracalne lub ich usunięcie jest połączone z nadmiernymi kosztami lub trudnościami.

V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Jeżeli Użytkownik przesłał do Administratora jakiekolwiek Utwory, które zawierają jego Wizerunek lub Wizerunek osoby niepełnoletniej, która jest dzieckiem (zstępnym) Użytkownika w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do znajomości i respektowania poniższych postanowień.

1. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie lub wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby działań marketingowych Sklepu Internetowego Babycap, Wizerunku i wypowiedzi należących bezpośrednio do Użytkownika, jak i do pozostającego pod władzą rodzicielską dziecka Użytkownika.

2. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku przez Administratora jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla Celów marketingowych Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z Wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego przez właściciela Wizerunku.

4. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, YouTube, itp.

5. Administrator oświadcza, że Wizerunek nie będzie nigdy użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub mogącej naruszać w inny sposób dobra osobiste właściciela Wizerunku.

6. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku jest odwołalna. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt z Administratorem.

VI. Newsletter

1. Sklep Internetowy Babycap udostępnia usługę bezpłatnego Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Newsletter jest usługą, która polega na informowaniu Użytkowników o akcjach promocyjnych, marketingowych, konkursach i nowościach dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora lub Podmioty współpracujące, poprzez periodyczne wysyłanie wybranych informacji drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.

3. Zamówienie usługi Newsletter jest możliwe poprzez rejestrację lub zapisanie się na Newsletter w Sklepie Internetowym Babycap poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować ze świadczonej przez Sklep Internetowy Babycap usługi Newslettera. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania.

5. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera przez Użytkownika zarejestrowanego nie jest jednoznaczna z usunięciem konta użytkownika.

VII. Postanowienia dodatkowe

1. Użytkownik może wyrażać opinie na temat towarów i usług oferowanych przez Sklep Internetowy Babycap.Warunkiem umieszczenia opinii Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego Babycap jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom mieszczącym się pod adresem www.facebook.com

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w na stronie Sklepu Internetowego Babycap wypowiedzi Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania w całości lub w części komentarzy, w tym obraźliwych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

VIII. Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie przez Użytkownika ze strony Sklepu Internetowego Babycap po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

3. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o planowanych zmianach ze stosownym wyprzedzeniem. Jeżeli nie wyrażą zgody na nowe brzmienie zapisów Regulaminu, mogą m.in. usunąć konto Użytkownika, zażądać usunięcia swoich danych osobowych na zasadach określonych w przypadku

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl